Medzisúčet 0,00 €
Spolu (s DPH) 0,00 € s DPH

Do košíka

Všeobecné obchodné podmienky

 1. Úvodné ustanovenia

 1. Účelom týchto Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „VOP“) spoločnosti ALPHASET spol. s.r.o., so sídlom Kopčianská 19, 851 01 Bratislava, IČO: 31 325 611, IČ DPH: SK2020297169, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd. Sro, Vl. č. 2909/B (ďalej len „dodávateľ“) je úprava vzájomných práv a povinností dodávateľa ako predávajúceho a objednávateľa ako kupujúceho v súvislosti s predajom, kúpou a dodaním tovaru zo sortimentu dodávateľa (najmä samolepiace a laminovacie fólie, bannery, papiere, atramenty a pod.; ďalej len „tovar“) prostredníctvom internetovej stránky dodávateľa shop.alphaset.sk (ďalej len „stránka dodávateľa“ alebo „eshop“). Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť každej zmluvy a objednávky.

 1. Tieto VOP predstavujú odvolateľný návrh dodávateľa na uzavretie zmluvy v zmysle § 43a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „občiansky zákonník“), ktorý je určený objednávateľovi, ako osobe, ktorá má záujem o kúpu tovaru.

 1. Objednávateľ registráciou na stránke dodávateľa návrh dodávateľa na uzavretie zmluvy v zmysle § 43c Občianskeho zákonníka prijíma, čím medzi objednávateľom a dodávateľom dochádza k uzavretiu rámcovej kúpnej zmluvy v zmysle podmienok uvedených v týchto VOP (ďalej len „zmluva“); tým nie je dotknuté právo dodávateľa registráciu objednávateľa odmietnuť.

 1. Eshop je určený výlučne pre objednávateľov – podnikateľov zapísaných v obchodnom registri alebo živnostenskom registri, ktorí sa zaregistrujú na stránke dodávateľa. K registrácii objednávateľa dochádza schválením registrácie zo strany dodávateľa, kedy sa objednávateľovi zobrazia dohodnuté nákupné ceny.

 1. Objednávateľ zadaním požadovaných registračných údajov spôsobom umožneným na stránke dodávateľa požiada dodávateľa o registráciu. Objednávateľ je pri registrácii na stránke dodávateľa povinný uviesť pravdivé a úplné údaje. Registráciou objednávateľ zároveň potvrdzuje, že súhlasí s týmito VOP, ktoré sú pre neho zrozumiteľné a ich ustanovenia sú pre neho záväzné.

 1. Dodávateľ žiadosť o registráciu schváli spravidla do 24 hodín v pracovné dni. Dodávateľ si vyhradzuje právo vyžiadať si pre účely schválenia registrácie od objednávateľa dodatočné údaje a taktiež si vyhradzuje právo na základe vlastnej úvahy registráciu objednávateľa odmietnuť a to aj bez uvedenia dôvodu; v takom prípade nedochádza medzi objednávateľom a dodávateľom k uzatvoreniu zmluvy.

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že každým odoslaním vyplnenej objednávky objednávateľ potvrdzuje, že súhlasí s týmito VOP.

 2. Právne vzťahy medzi dodávateľom a objednávateľom, ktoré nie sú upravené v týchto VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

 1. Predmet zmluvy

 1. Tovar bude objednávateľovi dodávaný vždy na základe objednávky objednávateľa, ktorú objednávateľ zadá na stránke dodávateľa tam umožneným spôsobom (ďalej len „objednávka“), ktorým zároveň potvrdí, že ide o „objednávku s povinnosťou platby“. Takto zadanú objednávku vždy dodávateľ potvrdí na základe preverenia dostupnosti požadovaného tovaru, a to vo forme emailu zaslaného objednávateľovi v pracovné dni spravidla do 48 hodín od doručenia objednávky. Momentom potvrdenia objednávky dodávateľom sa objednávka stáva pre zmluvné strany záväznou (dochádza k uzatvoreniu čiastkovej kúpnej zmluvy). Dodávateľ si vyhradzuje právo objednávku odmietnuť, pričom za odmietnutie objednávky sa považuje aj ak dodávateľ objednávku nepotvrdí najneskôr do 72 hodín od jej doručenia dodávateľovi.

 1. Predmetom záväznej objednávky zadanej objednávateľom na základe zmluvy a potvrdenej dodávateľom je:

  1. záväzok dodávateľa dodať objednaný tovar v súlade s objednávkou (najmä v množstve, kvalite, spôsobom, v lehote, na miesto doručenia a za cenu špecifikovanú v záväznej objednávke) a

  1. záväzok objednávateľa dodaný tovar prevziať a zaplatiť cenu dojednanú v záväznej objednávke.

 1. Objednávateľ má právo stornovať objednávku kedykoľvek pred jej potvrdením dodávateľom.

 2. Zmeny prípadne zrušenie objednávky objednávateľa sú možné po vzájomnej dohode zmluvných strán, pričom objednávateľ je povinný v takom prípade dodávateľovi uhradiť prípadné vzniknuté náklady, ktoré mu v súvislosti s plnením pôvodnej objednávky v dôsledku jej zmeny vznikli.

 3. Objednávateľ je pri každej objednávke povinný uviesť pravdivé a úplné údaje, inak je zmluva alebo objednávka neplatná.

 4. Dodávateľ nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že objednávateľ pri objednávaní nezadal všetky požadované údaje alebo vyplnil objednávkový formulár chybne. Dodávateľ tiež nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená objednávateľovi dôsledkom toho, že zabudol svoje prístupové heslo a/alebo sa prístupové jeho heslo dostalo do rúk nepovolaných osôb bez pričinenia dodávateľa.

 1. Dodacie podmienky

 1. Spôsob a termín dodania, dodacie podmienky, ako aj cena dodania (dopravy) budú špecifikované vždy v záväznej objednávke.

 2. Dodávateľ je povinný tovar na prepravu primerane zabaliť. Spolu s tovarom dodá dodávateľ objednávateľovi aj všetku dokumentáciu týkajúcu sa tovaru, pokiaľ je to aplikovateľné.

 3. Objednávateľ je povinný poskytnúť v súvislosti s dodaním tovaru potrebnú súčinnosť.

 4. Tovar sa považuje za riadne a včas dodaný jeho dodaním v dohodnutom termíne, množstve a kvalite v mieste dodania. Tovar sa považuje za riadne a včas dodaný aj v prípade ak ho v mieste dodania objednávateľ bezdôvodne odmietne prevziať, prípadne ak sa v dohodnutom alebo stanovenom čase v mieste dodania nenachádza.

 5. Objednávateľ je povinný riadne a včas poskytnutý tovar prevziať a jeho prevzatie potvrdiť podpisom a spravidla aj opečiatkovaním dodacieho listu, ktorý odovzdá dodávateľovi (osobe zabezpečujúcej dodanie, doručenie).

 6. Dodávateľ nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené prepravcom (poštou, kuriérom a pod.), poškodenie zásielky zavinené prepravcom, prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

 7. Na objednávateľa prechádza nebezpečenstvo škody na tovare momentom dodania tovaru a vlastnícke právo momentom zaplatenia celej ceny.

 1. Cena

 1. Aktuálne ceny tovaru ako aj ceny súvisiacich služieb (doprava pod.) sú pre registrovaných objednávateľov uvedené na stránke dodávateľa. Dodávateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek upravovať cenu tovaru uvedenú na stránke dodávateľa; táto zmena sa však nevzťahuje na záväzné objednávky potvrdené pred takouto zmenou, bez ohľadu na to, či už došlo k jej splneniu alebo nie.

 2. Objednávateľ je povinný zaplatiť dodávateľovi za tovar cenu stanovenú v záväznej objednávke, ktorá tiež stanoví platobné podmienky.

 3. Objednávateľ je povinný uhradiť cenu v zmysle záväznej objednávky buď na základe faktúry (prípadne zálohovej alebo pro forma faktúry), ktorú objednávateľovi zašle dodávateľ formou emailu vopred alebo spolu s tovarom, prípadne vopred bankovým prevodom alebo prostredníctvom platobnej brány CardPay. Pri platbe bezhotovostným prevodom sa za deň platby považuje deň, kedy bola celá cena pripísaná na účet dodávateľa.

 4. V prípade, ak objednávateľ nezaplatí dodávateľovi cenu včas alebo nezaplatí celú cenu, dodávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, a to tak, že zruší objednávateľovi registráciu na stránke dodávateľa.

 5. V prípade omeškania s peňažnou úhradou je strana, ktorá je v omeškaní povinná druhej zmluvnej strane zaplatiť úrok z omeškania vo výške 0,05% za každý aj začatý deň omeškania.

 1. Zodpovednosť za škodu

 1. Zmluvné strany budú vyvíjať maximálne úsilie k predchádzaniu škodám a k minimalizovaniu vzniknutých škôd.

 2. Zmluvné strany majú zodpovednosť za spôsobenú škodu v rozsahu platných právnych predpisov. Žiadna zo zmluvných strán nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla preukázateľne v dôsledku vecne nesprávneho alebo inak chybného zadania, ktoré dostala od druhej zmluvnej strany.

 3. Zmluvné strany sa zaväzujú upozorniť druhú zmluvnú stranu na vzniknuté okolnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy. Tým nie je dotknutý nárok oprávnenej strany na náhradu škody.

 4. Žiadna zo zmluvných strán nebude zodpovedná za omeškanie pri plnení ustanovení tejto zmluvy alebo za jej neplnenie spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť za škodu. Ak neplnenie záväzkov zo zmluvy spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť trvá dlhšie ako tri mesiace, má každá zo zmluvných strán právo od tejto zmluvy odstúpiť.

 5. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť musia nastať predtým ako nastane omeškanie, nesmú mať pôvod v hospodárskych pomeroch povinnej strany (napr. insolventnosť, nedostatok odborných znalostí a pod.), musia byť nezávislé od vôle zmluvnej strany, musia mať takú povahu, že preukázateľne bránia povinnej strane v plnení povinností (patria sem prekážky právnej povahy, prírodné udalosti a prípady vis maior) a musia byť neodvrátiteľné a nepredvídateľné.

 6. Strany sa dohodli, že bez ohľadu na iné ustanovenia tejto zmluvy, výška náhrady škody podľa tejto zmluvy nepresiahne cenu príslušnej objednávky v súvislosti s realizáciou ktorej došlo k spôsobeniu škody.

 1. Zodpovednosť za vady

 1. Dodávateľ vyhlasuje, že tovar bude v čase dodania bez vád, v dojednanom množstve a akosti. Dodávateľ zodpovedá za vady tovaru, ktoré má tovar v čase jeho prevzatia objednávateľom. Prípadnú záruku za tovar poskytuje dodávateľ v rozsahu v akom ju poskytujú pri jednotlivých tovaroch príslušný výrobcovia.

 2. Objednávateľ je povinný dodaný tovar (zásielku ako aj jej obal) skontrolovať hneď po dodaní. V prípade, že objednávateľ zistí, že tovar alebo jeho obal je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je objednávateľ povinný vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia, ktorého správnosť potvrdí dopravca.

 3. Objednávateľ je povinný oznámiť dodávateľovi, že tovar má vadu (reklamácia) v nasledovných lehotách:

  1. zjavné vady tovaru zistiteľné pri obvyklej prehliadke tovaru pri prevzatí bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr však do 2 dní odo dňa prevzatia tovaru;

  1. skryté vady tovaru bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr však do 1 mesiaca od prevzatia tovaru, pokiaľ príslušný výrobca neposkytuje dlhšiu záručnú dobu.

 1. Výber spôsobu vybavenia reklamácie prináleží dodávateľovi, pričom rozhodne, či pôjde o:

  1. výmenu vadného tovaru resp. jeho časti za tovar bez vád

  1. dodanie chýbajúceho tovaru resp. jeho časti;

  1. odstránenie vady tovaru vrátane právnej vady;

  1. zľavu z ceny.

 1. Po doručení reklamácie je dodávateľ povinný ju bezodkladne začať riešiť a túto vysporiadať v primeranej lehote, spravidla však do 15 dní po doručení reklamácie.

 2. Dodávateľ nezodpovedá za vady tovaru vzniknuté nesprávnou manipuláciou alebo nevyhovujúcim skladovaním zo strany objednávateľa a ani za vady, ktoré vzniknú v dôsledku nesprávneho použitia tovaru.

 1. Záverečné ustanovenia

 1. Zmluvné strany týmto potvrdzujú, že budú komunikovať výlučne elektronicky a to emailom alebo spôsobom/funkcionalitou umožnenou na stránke dodávateľa. Objednávateľ tiež súhlasí so zasielaním daňových dokladov - faktúr – v elektronickej podobe.

 2. Dodávateľ je oprávnený bez ďalšieho od zmluvy a aj od objednávky odstúpiť (elektronicky) v prípade akéhokoľvek porušenia povinností objednávateľa; tým nie je dotknutá povinnosť objednávateľa uhradiť dodávateľovi dojednanú cenu prípadne súvisiace náklady a náhradu škody spojenú s porušením povinností.

 3. Dodávateľ si vyhradzuje tiež právo kedykoľvek zrušiť registráciu objednávateľa a to aj bez uvedenia dôvodu. O uvedenej skutočnosti bude objednávateľa informovať.

 4. Dodávateľ je oprávnený tieto VOP kedykoľvek jednostranne zmeniť. O takejto zmene informuje objednávateľa v dostatočnom časovom predstihu, spravidla najmenej 30 dní pred účinnosťou zmeny VOP, a to prostredníctvom elektronickej správy zaslanej objednávateľovi alebo zverejnením zmeny VOP na stránke dodávateľa. Pokiaľ dodávateľ so zmenou VOP nebude súhlasiť, je povinný dodávateľovi oznámiť túto skutočnosť najneskôr do 15 dní od jej uverejnenia, pričom takýto nesúhlas so zmenou VOP bude mať za následok ukončenie zmluvy, pokiaľ sa strany nedohodnú inak. Márnym uplynutím lehoty na zaslanie nesúhlasu so zmenou VOP sa má za to, že so zmenou VOP dodávateľ súhlasí a zmenené VOP nadobudnú účinnosť dňom v nich uvedeným. Dňom nadobudnutia účinnosti zmeny VOP dochádza zároveň k zmene zmluvy, a to v súlade so zmenou VOP.

 5. Kontaktné údaje dodávateľa - sídlo prevádzky dodávateľa: Kopčianská 19, 851 01 Bratislava tel.: 02/ 63812255, email: objednaj@alphaset.sk

 6. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 20.03.2023.Naša ponuka je zameraná výhradne na obchodníkov. Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Platia zmluvné podmienky ALPHASET, všetky informácie bez záruky, môžu sa zmeniť.
Viac ako 31 rokov na trhu
Doprava ZADARMO
Rýchle doručenie Až k vám
Garancia kvality produktov